دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز