دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی مدیر: عبدالجلیل فردوس پناه    

سابقه خدمت:32 سال      سابقه مدیریت: 29سال         مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل خدمت: دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه(دوره اول)

 استخدام سال 1366، 

       سوابق کاری: